Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :
Producten en diensten
Artikel
Offertes
Alles over Renowizz
 1. COPYRIGHT & PRIVACY

  • De internetsite momenteel op het adres www.renowizz.be wordt onderhouden door de Naamloze Vennootschap Renowizz, met maatschappelijke zetel: @The Crescent, Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, België.
  • Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site www.renowizz.be bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door Renowizz die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere leveranciers van Renowizz.
  • Het gebruik van de site Renowizz.be wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Renowizz behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van Renowizz te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.
 2. Algemene Voorwaarden van Gebruik


  • Renowizz stelt offertes en informatie over de producten en diensten van de Erkende Renowizz Leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op de commerciële pagina's van Renowizz zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt Renowizz zich tot niets en draagt Renowizz geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij danken u om alle onjuistheden en fouten te signaleren op onze klantendienst op het adres: customer-service@renowizz.be
  • Wanneer er een offerte gevraagd wordt, brengt Renowizz de gebruiker in contact met de Erkende Leverancier die de desbetreffende dienst of product aanbiedt.
  • Wij verifieëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Renowizz op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.
  • Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Erkend Leverancier en een gebruiker die door Renowizz met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Renowizz aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de client en de Erkende Leverancier van Renowizz. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de Erkende Leveranciers van Renowizz verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Renowizz.
 3. Intellectuele eigendom


  • "Renowizz", "renowizz.com", "100%business" vermeld op de site renowizz.be zijn commerciële merken of gedeponeerde merken door Renowizz NV. De andere namen van producten, diensten of bedrijven elders vermeld op de site Renowizz.BE kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.
  • Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright Renowizz. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.
 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


  • Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Renowizz.be en zijn bestemd voor intern gebruik bij Renowizz en zijn partners.
  • Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.
  • Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan Renowizz, Joseph Wybranlaan 40, 1070 Brussel.
   Tel : 02/790 98 44
   Fax : 02/790 98 49
 5. Algemene inlichtingen


  Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

  Verantwoordelijke uitgever
  Christophe NOTTEBAERT , afgevaardigd bestuurder

  Renowizz NV

  @The Crescent
  Lenniksebaan 451
  1070 Anderlecht
  België Tel : 02/790 98 44
  Fax : 02/790 98 49
  Ondernemingsnummer : BE0871041687
  info@renowizz.be

  www.renowizz.be